Wednesday, November 27, 2002
واقعا نم� دونم چرا بعض�ها هم�شه دوست دارن كه مورد ترحم واقع بشن ..با ا�نكه از همه نظر شرا�ط خوبی دارن ، هم�شه ناله م�كنن و خودشونو ب�چاره جلوه م�دن!!!
ا�ن ا�رد از ترحم د�گران چه سودی م�برن؟؟؟.....پ�ش خودشون چی �كر م�كنن؟؟؟؟.....جز ا�نكه زندگ�ی بق�ه رو مختل كنن،ن�ع د�گه ای هم م�برن؟؟؟
آخه تا چه حد آدم م�تونه از خود راضی باشه؟؟؟؟....
كاش آدما �ه خورده تو ر�تاراشون تجد�د نظر م� كردن!!!!!