Wednesday, December 04, 2002ب�چاره ا�ن منحنی خواننده های من ،دچار سردرگمی عج�بی شده....نم�دونه بالا بره �ا پا��ن ب�اد؟؟؟
�علا كه بعد از�ه صعود قهرمانانه، با مخ داره م� خوره زم�ن:((