Saturday, December 07, 2002قد�ما ا�نجوری رسم بود كه هركس ازمادرش قهرم�كرد م�ر�ت خواننده م�شد،ا�ن روزا د�گه خواننده شدن به صر�ه ن�ست...هر كس قهر م�كنه م�ره تلو�ز�ون بازم�كنه...ه�چ كاری هم نداره..�ه گاراژ�ا ز�رزم�ن م�خواد ،�ه تل�ن ،با �ه دورب�ن ��لم بردار�.....دروهمسا�ه وبروبچه های محل و�ك و�ام�ل هم اگه كمك كنن ،بد ن�ست..خب دست تنها نم�شه كه... ا�ن وسط هركس از همه پروتر باشه ،م�شه مجر�...
حالا ا�ناروگ�تم واسه چ� ،واسه ا�نكه دلم ازدست ا�ن تلو�ز�ونها خونه به خدا..
حالا ا�نا بماند، همه ا�نهابه كنار...ا�ن رود�گه نم�تونم تحمل كنم ...�ه شو� تلو�ز�ونی هست به اسم پرچونه...�ه پسر مزخر� و پرو و ب� ادب هم مجر�شه....ه�چ كار به خصوصی انجام نم�ده..م�اد جلوی دورب�ن مثل چوب خشك وا�م�سه و تل�ن جواب م�ده...كه مثلامن دارم برنامه اجرا م�كنم...
چرت و پرت سرهم م�كنه ،به خورد مردم م�ده...مثلا به قول خودش ابتكار به خرج داده وراجع به موضوع ها�ی بحث م�كنه كه تاحالا ه�چ كس راجع به ا�ن موضوع هابرنامه اجرا نكرده...
از روابط دخترو پسرها قبل از ازدواج م�گه...از سكس داشتن قبل ازازدواج وهرچ�ز د�گه ای توا�ن زم�نه ها...قربونش برم ما هم كه كشته مرده ا�ن جور بحث ها��م..
خلاصه هرچ�زی كه نظرخودش هست روبه مردم تحم�ل وتلق�ن م�كنه...به طورمثال م�گه تمام دوست�ها� قبل ازازدواج به منظورداشتن سكسه...دختر چاق رو كسی دوست نداره...زنها به مردها خ�انت م�كنن...و از ا�ن چ�زا..درا�ن ب�ن هم از گ�تن ه�چ چ�زی برای بدجلوه دادن شخص�ت دخترا در�غ نم�كنه...(البته الان بهش بگی،ا�نا روتوگ�تی،م�گه نه من نگ�تم)...حالا مشكلش چ�ه ..؟!!خدا م�دونه...
من بارها د�دم كه دخترو پسر،زن ومرد،پ�رزن وپ�ر مرد زنگ زدن وازدستش بخاطر گ�ته هاش عصبانی بودن.....(اگر ا�نو بگ�..م�گه اونا نظرشون رو گ�تن..!!)خلاصه ا�نكه كم نم�اره...واسه هرچ�زی �ه جوابی داره...
هر وقت بر حسب ات�اق ا�ن برنامه رود�دم، كلی حرص خوردم... تا ا�نكه د�روز دوباره به طورات�اقی د�دم داره برنامه اجرا م�كنه..موضوع برنامش شكا�ت بود(خودش م�دونه چقدرشاكی داره...�ه برنامه اختصاص داده به ا�ن موضوع)...
منم د�دم بهتر�ن �رصت برا� عرض ارادته...تل�ن رو برداشتم وزنگ زدم...
كسی كه گوشی رو برداشت ازمن پرس�د مخال�ی �ا موا�ق...بعد هم �ك ربع من روگذاشت روی هلد...كه آقا آمادگ� جواب دادن داشته باشه....
-ب�رما��ن ،بهروز هستم...روی ار هست�ن..
-(مرده شوراون صداتو ببرن)سلام..من زنگ زدم كه بگم منطقت اشتباهه...
-چه منطق�؟؟
-(خط مشی برنامه �ادش ر�ت!!) همون منطقی كه م�گه خانوما ب� منطق واحساسات� هستن..همون منطقی كه تا م�خوای راجع به خانوما حر� بزنی ،ازبوی قرمه سبزی وپ�از م�گ�..همون منطقی كه م�گی زن چاق نم�تونه د�ت داشته باشه..همون منطقی كه م�گی هر گونه روابط قبل ازازدواج برای تن خانومه..همون منطقی كه م�خند� وم�گ� با س�نه خانومها ب�زنس م�كنن....چرا به شخص�ت زنها توه�ن م�كن�؟؟ تو چه حقی داری ا�نجوری درباره خانوما حر� بزن�؟؟؟(حالا �هم�دی كدوم منطق؟؟)
-شما هم�شه برنامه منو نگاه كرد�ن؟؟
-چطور مگه؟؟
-�قط بگو آره �ا نه؟؟
-آره من نگاه كردم...
-اگه خوشتون نم�اد، چرا نگاه م�كن�ن؟؟
-(چه ربطی داشت؟!؟)مگه موضوع ا�ن برنامت شكا�ت ن�ست؟؟؟من زنگ زدم شكا�ت كنم..
-خب من توه�ن نكردم ....شما گوش ندادی درست..ن�هم�دی من چی گ�تم..اگه �هم�د بودی ،ا�نجوری نم�گ�ت�...م�گم احساساتی هست�ن برای هم�نه د�گه..زودی آت�شتون تند م�شه و بی منطق حر� م�زن�ن..(وكلی دری ور� د�گه...)...الان ب�ست م�ل�ون ن�ر دارن صدای شما رو م�شنون...
-(ب�ست م�ل�ون..!!)شما الان به من توه�ن كرد�!!!!!تو خط مشی برنامت توه�ن وب� احترامی به خانوماس...ازت ب�شترازا�ن نم�شه انتظار داشت ...منطق من ا�نو م�گه كه ا�ن �ه اصله كه هركس جنس خودشو برتر بدونه ....اگر اززنها د�اع م�كردی تعجب داشت......�قط م�خواستم ا�نو بگم كه حر� م�زنی پاش وا�سا ،بگو آره من گ�تم...
-خب ا�ن نظر شماست....(با كلی دری وری د�گه)
-اگر ا�ن نظر منه ،پس چرا حت� مردها هم زنگ م�زنن م�گن تو شخص�ت زنهای ا�رونی روخورد م�كن�؟؟(اشاره به تل�ن قبل�)
-نه ،كی گ�ت ؟؟شما �ه مثال ب�ار..
-(...........چی بگم والا!)خب ممنون ..كاری نداری شما...؟؟؟(كاشكه منودعوت م�كردی تو برنامت تا مثالش رو حضوری نشونت م�دادم)
....
-الو ،ب�رما��ن،بهروز هستم
-طر�دار دموكراسی ب�ان هستی ،نه؟؟
-بله ،چطور مگه؟
-منم هم�نطور...شما خ�لی بی ادب و پرو هست�...
-ا�ن نظر شماست...ناراحت�ن شوی منو تماشا نكن�ن...
-پس غلط كردی موضوع برنامت رو شكا�ت گذاشت�...نكنه انتظار داشتی موا�ق هات زنگ بزنن وشكا�ت كنن..؟
-شما �ه مثال بزن�ن....(لوووووووووووووووول)
.. ......
. ......
. ....خب و�ژگی برنامه ما ا�نه كه حت� مخال� ها هم م�تونن راحت نظرشون رو عنوان كنن...تا ه�ته بعد بای با�...
بری بر نگرد��������ی
من ن�هم�دم چی شد،مطمئنم خودش هم ن�هم�د...