Wednesday, December 04, 2002
امروز، �كی از كانال های direct tv داشت ��لم س�ب ساخته مخملبا� رو نشون م�داد....قبلا ا�ن ��لمو د�ده بودم ولی دوباره نگاه كردم...
دم مخملبا� گرم ،خوب پولی ازنما�ش دادن بدبخت�های مردم م�زنه به ج�ب...!!!